Regulamin Lini Autobusowej

REGULAMIN PRZEWOZÓW

wydany w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 8) oraz obowiązujący w spółce JTP PTAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Skawinie, w zakresie świadczonych przez niniejszą spółkę usług regularnego przewozu pasażerów

 

 1.  

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 • Przewoźnik – JTP Ptak Spółka Jawna, KRS: 0000421667, świadcząca usługi przewozu pasażerów w oparciu o licencję wspólnotową, udzieloną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
 • Usługa – usługa przewozu osób autokarem, świadczona przez Przewoźnika w ustalonych odstępach czasu i na określonych trasach, w ramach której pasażerowie odbierani są z wyznaczonych przystanków oraz dowożeni na wyznaczone przystanki;
 • Bagaż Standardowy – bagaż o wymiarach nieprzekraczających 80 x 50 x 30 i wadze nie wyższej 20 kg, który Pasażer przed rozpoczęciem przewozu przekazuje do luku bagażowego; dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa od podanych wymiarów, o ile całkowity wymiar tego bagażu nie przekracza 160 cm;
 • Bagaż Podręczny - bagaż o wadze do 5 kg, który Pasażer może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej, pozostający pod bezpośrednią opieką Pasażera;
 • Bagaż Specjalny – bagaż o wymiarach przekraczających 80 x 50 x 30 cm i/lub wadze wyższej niż 20 kg, który Pasażer przed rozpoczęciem przewozu przekazuje do luku bagażowego.

 

 1. Prawo do skorzystania z Usługi.
  • Prawo do skorzystania z Usługi przysługuje pasażerowi, który zawarł z Przewoźnikiem umowę przewozu.
  • Do zawarcia umowy przewozu następuje poprzez nabycie przez pasażera biletu na dany przejazd, z chwilą otrzymania przez pasażera od Przewoźnika potwierdzenia zakupu biletu.
  • Przewoźnik potwierdza zawarcie umowy przewozu poprzez przesłanie potwierdzenia zakupu biletu na wskazany przy zakupie biletu przez pasażera adres e-mail.
  • Potwierdzenie zakupu biletu, o którym mowa powyżej, uprawnia pasażera imiennie wskazanego w bilecie do przejazdu pomiędzy podanymi na bilecie miejscami odjazdu i przyjazdu, w dacie i godzinie wyszczególnionej w bilecie. Późniejsze wejście na pokład autokaru lub opuszczenie go wcześniej nie jest dozwolone.
  • Przed skorzystaniem z Usługi, pasażer zobowiązany jest przedstawić pracownikowi obsługi Przewoźnika lub kierowcy potwierdzenie zakupu biletu, w formie wydruku papierowego lub w formie elektronicznej. Brak okazania potwierdzenia zakupu biletu przez pasażera skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usługi.
  • Pracownik obsługi Przewoźnika oraz kierowca uprawnieni są do żądania okazania przez pasażera dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia, czy dane osobowe pasażera są tożsame z danymi wskazanymi w bilecie. Brak okazania dokumentu tożsamości przez pasażera na żądanie określonych w zdaniu poprzednim osób skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usługi.
  • Z danego biletu może skorzystać wyłącznie pasażer imiennie wskazany w niniejszym bilecie.
  • Jeżeli pasażer dokonał zakupu biletu ulgowego, może skorzystać z Usługi w oparciu o niniejszy bilet wyłącznie, jeżeli przysługuje mu prawo do odpowiedniej ulgi ustawowej. Pasażer zobowiązany jest wówczas do okazania kierowcy lub pracownikowi obsługi Przewoźnika, przed rozpoczęciem przewozu, odpowiedniego dokumentu potwierdzającego przysługujące pasażerowi uprawnienie do skorzystania z danej ulgi ustawowej. Brak okazania wskazanego w zdaniu poprzednim dokumentu przez pasażera skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Usługi.
  • Pasażer musi dokonać zakupu biletu przed skorzystaniem z Usługi. Wejście do autokaru dozwolone tylko z ważnym potwierdzeniem zakupu biletu.

 

 1. Opłaty za Usługi.
  • Za Usługę należy uiścić ustaloną opłatę.
  • Konieczne jest dokonanie zakupu biletu przez pasażera przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
  • Bilet uprawniający do skorzystania z Usługi można zakupić wyłącznie za pomocą witryn internetowych oferujących usługi Przewoźnika lub poprzez punkty sprzedaży biletów i strony internetowe pośredników oferujących usługi Przewoźnika. Przewoźnik nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży biletów u kierowców oraz pracowników obsługi Przewoźnika w autokarze.
  • Prezentacja produktów za pomocą witryn internetowych oferujących Usługę oraz agentów współpracujących z Przewoźnikiem, nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz jest jedynie niewiążącym katalogiem usług online, zachęcającym potencjalnych klientów do skorzystania z Usługi. Po kliknięciu na stronie internetowej przycisku „Rezerwuj” następuje wiążąca rezerwacja wybranej przez klienta Usługi.
  • Przy aktualnej wiedzy technicznej nie można zagwarantować wolnej od błędów lub zawsze dostępnej transmisji danych przez Internet. Nie jest również możliwe wykluczenie ewentualnego braku dostępności związanego z komunikacją przez Internet. Dlatego też Przewoźnik nie gwarantuje stałej i nieprzerwanej dostępności swoich stron internetowych i systemów technicznych. W szczególności, ze względu na specyficzne właściwości techniczne Internetu, Przewoźnik nie gwarantuje pełnej dostępności możliwości rezerwacji Usługi przez Internet. Pasażer nie ma prawa do uzyskania ceny obniżonej lub promocyjnej, jeśli ze względu na problemy techniczne system jest dostępny w późniejszym terminie, w którym dana cena obniżona lub promocyjna już nie obowiązuje (np. po upływie okresu przedsprzedaży).
  • Przewoźnik umożliwia dokonanie płatności za Usługę za pomocą PayU DotPay, kanały płatności udostępniane przez system sprzedaży e-podroznik.pl oraz tradycyjnego przelewu bankowego. Linki do płatności są dostępne w  potwierdzeniu rezerwacji. Za bilety zakupione w punkcie sprzedaży biletów pośrednika opłaty dokonuje się na miejscu w tym punkcie.
  • Bilety sprzedawane są bez przydziału określonego numeru miejsca w autokarze.
  • W przypadku braku realizacji Usługi z winy Przewoźnika, pasażerowi przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość uiszczonej opłaty z tytułu zakupu biletu.

 

 1. Rezygnacja z biletu i zmiana danych pasażera.
  • Pasażer może zrezygnować z zakupionego biletu. W tym celu, należy skontaktować się drogą elektroniczną z działem obsługi klienta Przewoźnika.
  • Jeżeli pasażer zrezygnuje z zakupionego biletu, w sposób opisany w punkcie 4.1., nie później niż 24 godziny przed wskazaną na bilecie godziną rozpoczęcia świadczenia Usługi, jest uprawniony do otrzymania od Przewoźnika zwrotu całości kwoty uiszczonej z tytułu zakupu niniejszego biletu.
  • Jeżeli pasażer zrezygnuje z zakupionego biletu, w sposób opisany w punkcie 4.1., w czasie późniejszym niż 24 godziny przed wskazaną na bilecie godziną rozpoczęcia świadczenia Usługi, niemniej jednak nie później niż na 1 godzinę przed wskazaną na bilecie godziną rozpoczęcia świadczenia Usługi, jest uprawniony do otrzymania od Przewoźnika zwrotu równowartości 50% kwoty uiszczonej z tytułu zakupu niniejszego biletu.
  • Pasażer, który złoży rezygnację z biletu w sposób opisany w punkcie 4.1. w czasie, w którym do wskazanej na bilecie godziny rozpoczęcia świadczenia Usługi pozostało mniej niż jedna godzina, nie jest uprawniony do otrzymania od Przewoźnika zwrotu kwoty wpłaconej z tytułu zakupu niniejszego biletu.
  • Zwrot środków, w przypadkach opisanych w punktach 4.2 i 4.3., zostanie wykonany na numer rachunku bankowego, z którego dokonano zakupu biletu lub na kartę płatniczą z której dokonano tego zakupu.
  • Pasażer, który zakupił bilet, może dokonać zmiany danych osobowych osoby uprawnionej do skorzystania z Usługi, wskazanej na bilecie. Zmiany takiej można dokonać poprzez kontakt drogą elektroniczną z działem obsługi klienta Przewoźnika nie później niż na godzinę przed wskazaną na bilecie godziną rozpoczęcia świadczenia Usługi.
  • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opłaty poniesione przez pasażera w związku z dokonaniem zapłaty z wykorzystaniem operatora sprzedaży (np. e-podróżnik.pl) i nie jest zobowiązany do ich zwrotu.

 

 

 

 1. Rozpoczęcie i realizacja Usługi
  • Pasażer zobowiązany jest do stawienia się na wyznaczonym przystanku na co najmniej 10 minut przed wskazaną na bilecie godziną odjazdu autokaru, chyba że pasażer zostanie poinformowany przez Przewoźnika o opóźnieniu odjazdu w wiadomości SMS, e-mail lub telefonicznie. Wówczas, pasażer zobowiązany jest do stawienia się na wyznaczonym przystanku na co najmniej 10 minut przed godziną wskazaną w niniejszym komunikacie.
  • Jeżeli pasażer nie pojawi się w miejscu odjazdu autokaru w czasie określonym w powyższy sposób, Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Usługi w stosunku do niniejszego pasażera, który nie jest w takim wypadku uprawniony do otrzymania zwrotu środków uiszczonych z tytułu zakupu biletu.

 

 1. Ogólne obowiązki pasażerów
  • Pasażer obowiązany jest przestrzegać w trakcie realizacji Usługi instrukcji udzielanych przez kierowców oraz towarzyszący im personel.
  • Kierowcy oraz personel towarzyszący mają prawo odmówić świadczenia Usługi w stosunku do pasażerów, którzy są w widoczny sposób pod wpływem alkoholu lub narkotyków. To samo dotyczy pasażerów, którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, zagrażają bezpieczeństwu innych pasażerów lub w znacznym stopniu naruszają ich dobre samopoczucie i komfort podróży. Pasażerom, którym odmówiono świadczenia Usługi z przyczyn wskazanych powyżej, nie przysługuje prawo do skorzystania z Usługi w innym terminie, jak również prawo do zwrotu środków uiszczonych z tytułu zakupu biletu.
  • Palenie tytoniu w pojeździe jest zabronione. Niniejszy zakaz dotyczy również e-papierosów.
  • Pasażer odpowiada za szkody, które spowoduje w pojeździe z własnej winy.
  • Każdy pasażer ma ustawowy obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa, jeśli pojazd jest w nie wyposażony i obowiązany jest do respektowania niniejszego obowiązku podczas korzystania z Usługi.
  • Pasażer zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz okazać go na żądanie kierowcy, pracowników obsługi Przewoźnika lub uprawnionych służb.
  • W przypadku przerw/zatrzymania pojazdu lub kontroli policyjnych, pasażer ma obowiązek opuszczenia pojazdu na polecenie kierowcy. Pasażer ma obowiązek przestrzegania czasu trwania przerwy wskazanego przez kierowcę. Kierowca ma prawo odjechać, jeśli pasażer nie wróci do pojazdu po upływie podanego czasu przerwy, a Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za brak dalszej realizacji Usługi w takim wypadku.
  • Pasażer zobowiązany jest do zajęcia miejsca siedzącego. Nie ma możliwości przewozu pasażerów na stojąco.
  • Pasażer, który umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa zanieczyszcza autokar, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu usunięcia zanieczyszczeń z pojazdu.

 

 1. Szczególne obowiązki klientów w przypadku połączeń międzynarodowych
  • W przypadku Usługi obejmującej przekraczanie granicy państwa, pasażer jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego w niniejszym zakresie, w tym okazać niezbędne dokumenty i dowody tożsamości wymagane podczas przekraczania granicy i pobytu w kraju, na terenie którego świadczona jest Usługa. Przewoźnik nie odpowiada za konsekwencje niestosowania się przez pasażera do tych przepisów, również jeśli te przepisy ulegną zmianie po dokonaniu zakupu biletu.
  • W przypadku realizacji Usługi obejmującej przekroczenie granicy państwa, pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich koniecznych dokumentów oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w kraju, w którym jest realizowana Usługa.

 

 1. Dzieci i osoby małoletnie
  • Pasażerowie poniżej 15 roku życia mogą korzystać z Usługi wyłącznie, jeśli towarzyszy im osoba dorosła.
  • Pasażer, który ukończył 15 rok życia może podróżować samodzielnie.
  • Opiekunowie prawni zobowiązani są zapewnić, aby niepełnoletni pasażerowie posiadali przy sobie wszystkie konieczne dokumenty podróży.

 

 1. Pasażerowie z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej
  • Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osoby niepełnosprawne mogą korzystać z Usługi, niemniej zobowiązane są do poinformowania o swoich potrzebach na co najmniej 48 h przed realizacją Usługi, aby Przewoźnik mógł zapewnić odpowiednie warunki, umożliwiające wskazanym osobom bezpieczną podróż. W tym celu, pasażer powinien skontaktować się z funkcjonującym u Przewoźnika działem obsługi klienta poprzez pocztę elektroniczną (email: biuro@wyskoczgdzies.pl) lub telefonicznie (tel. +48570599599,+48570792792).
  • Osoba niepełnosprawna posiadająca psa asystującego („psa przewodnika”), uprawniona jest do podróży wraz z niniejszym psem, bez ponoszenia dodatkowych opłat, pod warunkiem że okaże kierowcy lub pracownikowi obsługi Przewoźnika certyfikat potwierdzający status psa asystującego. Takie zwierzęta nie muszą mieć nałożonego kagańca.
  • Aby zagwarantować możliwość przewozu psa asystującego, pasażer zobowiązany jest do poinformowania Przewoźnika o swoich potrzebach nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, przez funkcjonujący u Przewoźnika działu obsługi klienta poprzez pocztę elektroniczną (email: biuro@wyskoczgdzies.pl) lub telefonicznie (tel. +48570599599,+48570792792).
  • Jeśli ze względu na konstrukcję pojazdu lub infrastrukturę w miejscach realizacji Usługi, nie ma fizycznej możliwości zapewnienia bezpiecznej podróży osobie z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej lub też taki pasażer nie poinformuje Przewoźnika o swoich potrzebach na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem realizacji Usługi, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi w stosunku do takiego pasażera oraz dokonuje zwrotu całości kwoty wpłaconej przez niniejszego pasażera tytułem zakupu biletu.
  • Pasażerowie z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia ułatwiającego poruszanie się w bagażniku pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa, wózki inwalidzkie przewożone w bagażniku pojazdu muszą być składane albo mieścić się w przestrzeni bagażowej. Nadto, wszystkie wózki inwalidzkie, niezależnie od daty produkcji, muszą być wyposażone w punkty mocowania służące do ich zabezpieczenia za pomocą tzw. węzłów mocujących, zgodnie z normą DIN 75078-2, oraz muszą być zatwierdzone przez producenta według normy DIN EN 12183 lub 12184.
  • W celu sprawdzenia możliwości przewozu wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia ułatwiającego poruszanie się, pasażer jest zobowiązany do wskazania telefonicznie lun mailowo dokładnej konstrukcji wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia ułatwiającego poruszanie się - na najpóźniej 48 godziny przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
  • Pasażer musi się upewnić, że wózek inwalidzki lub inne urządzenie ułatwiające poruszanie się jest sprawne, a jego konstrukcja umożliwia bezpieczne użycie podczas podróży. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe ze względu na nieprawidłowy stan techniczny wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia ułatwiającego poruszanie się.
  • Przewoźnik może odmówić przewozu wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia ułatwiającego poruszanie się, jeżeli jego przewiezienie nie jest technicznie możliwe lub stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa przewozu.

 

 1. Przewóz rzeczy
  • Pasażer uprawniony jest do zabrania, w ramach uiszczonej opłaty za Usługę, jednej sztuki Bagażu Standardowego. Przewiezienie w ramach Usługi Bagażu Specjalnego lub kolejnej sztuki Bagażu Standardowego, wymaga uiszczenia przez pasażera dodatkowej opłaty.
  • Pasażer uprawniony jest do zabrania, w ramach uiszczonej opłaty za Usługę, jednej sztuki Bagażu Podręcznego, pod warunkiem, że:

– bagaż ten nie blokuje przejścia pomiędzy siedzeniami oraz wejścia do autokaru, jak również nie utrudnia widoczności kierowcy;

– bagaż ten nie przeszkadza innym podróżnym oraz nie naraża ich na niekomfortowe warunku podróży,

– wymiary bagażu pozwalają na jego bezpieczne przewiezienie w miejscu zajmowanym przez podróżnego, a podróżny trzyma bagaż w ręku lub na kolanach;

– bagaż ten nie stwarza niebezpieczeństwa dla innych pasażerów lub pracowników obsługi;

– bagaż nie będzie się przemieszczał podczas podróży.

 • Jeżeli pasażer chce zabrać Bagaż Specjalny, musi to uprzednio zgłosić (jeśli jest to możliwe w przypadku danej usługi) w systemie rezerwacji lub telefonicznie nie później niż na 24h przed rozpoczęciem Usługi, uiścić opłatę dodatkową oraz otrzymać od Przewoźnika potwierdzenie istnienia takiej możliwości. Pasażer nie jest uprawniony do zabrania ze sobą Bagażu Specjalnego bez uprzedniego uzyskania zgody Przewoźnika. Jeżeli pasażer otrzyma informację o braku możliwości przewozu Bagażu Specjalnego, a uiścił już opłatę dodatkową z tego tytułu, Przewoźnik dokona zwrotu na rzecz pasażera opłaty uiszczonej z tytułu przewozu niniejszego bagażu.
 • Instrumenty muzyczne zaliczają się do Bagażu Specjalnego i podlegają zgłoszeniu. Zaleca się przewożenie instrumentów muzycznych w twardym etui.
 • Rzeczy wartościowe, jak np. gotówka, biżuteria, metale szlachetne, klucze, okulary (przeciwsłoneczne lub do czytania), urządzenia elektroniczne (takie jak laptopy, iPady, tablety, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne), soczewki kontaktowe, protezy, leki, ważne dokumenty (takie jak dyplomy, świadectwa, certyfikaty, paszporty, prawa jazdy, papiery wartościowe) oraz przedmioty kruche należy przewozić w Bagażu Podręcznym. Pasażer przewozi takie przedmioty na własną odpowiedzialność, a Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie należących do pasażerów rzeczy wartościowych, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie należących do pasażerów rzeczy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 • Wózki dziecięce są przewożone bezpłatnie (maksymalnie 1 wózek na jednego pasażera). Wózek taki musi być składany albo mieścić się w przestrzeni bagażowej. Chęć przewiezienia wózka należy zgłosić mailowo lub telefonicznie nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, poprzez pocztę elektroniczną (email: biuro@wyskoczgdzies.pl) lub telefonicznie (tel. +48570599599,+48570792792). W przypadku braku zgłoszenia w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Przewoźnik zastrzega sobie możliwość odmowy przewiezienia wózka.
 • Rowery i elektryczne hulajnogi są traktowane jak Bagaż Specjalny, a zatem na ich przewóz należy uzyskać zgodę Przewoźnika oraz uiścić opłatę dodatkową.
 • Przedmioty należące do pasażerów oraz pozostawione w pojeździe nie są objęte ubezpieczeniem.
 • Pasażerowie nie mogą posiadać substancji i przedmiotów niebezpiecznych, jak również nielegalnych podczas realizacji Usługi. W szczególności zaliczają się do nich substancje wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, szkodliwe, nieprzyjemnie pachnące lub żrące, stanowiące lub mogące stanowić zagrożenie dla innych pasażerów i uczestników ruchu drogowego.

 

 1. Przewóz zwierząt
  • Przewóz zwierząt niebędących psami asystującymi jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu do działu obsługi klienta poprzez pocztę elektroniczną (email: biuro@wyskoczgdzies.pl) lub telefonicznie (tel. +48570599599,+48570792792), najpóźniej 24h przed rozpoczęciem realizacji Usługi i uzyskaniu zgody Przewoźnika. Pasażer odpowiada za właściwe zabezpieczenie przewożonego zwierzęcia i szkody wyrządzone przez zwierzę. Pasażer zobowiązany jest zapewnić, aby przewóz zwierzęcia nie zakłócał podróży innym pasażerom.
  • Przewoźnik pobiera opłaty dodatkowe z tytułu przewozu zwierząt.
  • Zaleca się korzystanie ze specjalistycznego sprzętu do przewozu zwierząt. Ich brak może skutkować odmową wykonania Usługi bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów z tytułu zakupu biletu.

 

 1. Reklamacje
  • Reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy przesyłać na adres e-mail: biuro@wyskoczgdzies.pl. Reklamację można złożyć w terminie jednego roku od wystąpienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
  • W reklamacji należy podać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis okoliczności zdarzenia i zastrzeżenia, opis ewentualnych szkód oraz załączyć potwierdzenie zakupu biletu lub ewentualnie oznaczyć numer biletu, którego reklamacja dotyczy.
  • Przewoźnik rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od daty otrzymania formularza reklamacyjnego, zawierającego dane wymienione w punkcie 12.2. Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym w punkcie 12.2, Przewoźnik wzywa Pasażera, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona w terminie 14 dni, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia.

 

 1. Dokumentowanie wykonania Usługi.
  • Wykonanie Usługi na rzecz pasażera jest każdorazowo dokumentowane paragonem fiskalnym lub fakturą elektroniczną, wystawionymi przez Przewoźnika na rzecz pasażera po zrealizowaniu Usługi.
  • Faktura elektroniczna w formacie .PDF lub .TIFF wysyłana jest na podany przez pasażera adres poczty elektronicznej w dacie jej wystawienia.
  • Na żądanie pasażera, Przewoźnik dostarczy pasażerowi – wedle jego wyboru – fakturę w formie papierowej albo paragon fiskalny dokumentujący wykonanie Usługi.
  • W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP tego kontrahenta.

 

 1. Rozkłady jazdy.
  • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany zatwierdzonych i opublikowanych czasów odjazdu, terminów, tras i cen za przejazdy z ważnych powodów.
  • Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu Usługi, chyba że opóźnienie jest wynikiem okoliczności przez niego zawinionych.
  • Jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu Usługi przekracza 60 minut, pasażer może zrezygnować z Usługi i domagać się zwrotu zapłaconej ceny w pełnej wysokości.

 

 1. Zmiany Regulaminu
  • Niniejszy regulamin może być w każdym czasie zmieniany przez Przewoźnika.
  • Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na stronie internetowej Przewoźnika.
  • W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.